TERMA PENGGUNAAN

DEFINISI

‘Laman Web’ bermaksud laman web ini dan terpilih dan/atau semua maklumat yang terkandung di laman web ini. 'Kandungan' merujuk kepada maklumat boleh diakses yang terkandung di Laman Web tersebut. ‘Anda’ bermaksud orang/orang yang ingin mengakses Laman ini dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk tertakluk pada terma dan syarat seperti yang digariskan. 'Hiperpautan' merujuk kepada mekanisme yang menyediakan pautan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam Laman Web dan sebarang pautan ke laman web di luar Laman Web tersebut.

TERMA & SYARAT

Kami, Giti Tire Pte Ltd. (“Giti Tire”) memiliki Laman ini. Akses anda ke Laman Web ini tertakluk pada Terma Penggunaan ini, Notis Dasar Privasi Laman Web ini, dan sebarang penafian atau sebarang terma dan syarat lain atau pernyataan lain yang terkandung di Laman Web tersebut. Dengan mengakses Laman Web ini, anda bersetuju menerima Terma Penggunaan. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian pada Terma Penggunaan akan berkuat kuasa serta-merta dan sebarang penggunaan berikutnya oleh anda (pengguna) akan membentuk penerimaan sebarang perubahan dan pengubahsuaian tersebut. Kami akan memberi anda notis tentang perubahan ini dengan menerbitkan Terma Penggunaan yang disemak di Laman Web - kami tidak akan memberitahu anda secara berasingan tentang perubahan ini.

HARTA INTELEK DAN SEKATAN KE ATAS PENGGUNAAN KANDUNGAN DI LAMAN WEB TERSEBUT

Semua maklumat, teks, bahan, grafik, perisian dan iklan di Laman Web ("Kandungan") ialah hak milik eksklusif Giti Tire Pte Ltd., pembekal dan/atau pemberi lesennya melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata di Laman Web tersebut. Kandungan dilindungi oleh hak cipta dan/atau hak harta intelek yang lain. Kandungan di Laman Web ini diterbitkan dalam masa nyata, dan anda tidak boleh mengubah suai, menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan semula, membingkai, memuat naik kepada pihak ketiga, menyiarkan, menghantar atau mengedarkan Kandungan ini dalam apa jua cara kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata di Laman Web ini atau dibenarkan secara bertulis oleh Giti Tire. Dengan syarat bahawa anda mengekalkan semua Kandungan kekal dan dalam bentuk yang sama seperti yang dibentangkan di Laman Web ini (termasuk tanpa had semua hak cipta, tanda dagangan dan notis proprietari lain dan semua iklan), anda boleh: a) menggunakan pelayar Web standard industri, memuat turun dan melihat Kandungan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda, atau b) jika anda ialah penyedia perkhidmatan Internet dan/atau akses, membekalkan Kandungan tersebut kepada pelanggan anda. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini dalam apa-apa cara atau untuk sebarang tujuan, yang menyalahi undang-undang atau dalam apa-apa cara yang melanggar mana-mana hak Giti Tire atau yang dilarang oleh Terma Penggunaan.

LESEN PENGGUNA KE GITI TIRE

Dengan meletakkan apa-apa maklumat atau bahan lain di Laman Web (termasuk menghantar mesej, memuat naik fail, memasukkan data atau melibatkan diri dalam apa-apa bentuk komunikasi lain), anda memberi Giti Tire lesen di seluruh dunia yang kekal, bebas royalti, tidak eksklusif, tidak boleh ditarik balik, tidak terhad untuk melakukan perkara berikut berkenaan dengan maklumat atau bahan: 1. menggunakan, menyalin, memberikan lesen, mengedar semula, menyesuaikan, menghantar, menerbitkan dan/atau menyiarkan, melaksanakan atau memaparkan secara terbuka, dan 2. memberikan lesen kepada mana-mana pihak ketiga hak tanpa had untuk melaksanakan mana-mana hak yang diberikan di atas. Pemberian di atas termasuk hak untuk mengeksploitasi semua hak proprietari dalam mana-mana maklumat sedemikian atau bahan lain termasuk tetapi tidak terhad pada hak di bawah hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau undang-undang paten di bawah mana-mana bidang kuasa di seluruh dunia. Anda secara nyata mengetepikan memihak kepada Giti Tire dan mana-mana pihak lain yang diberi kuasa oleh Giti Tire semua hak moral dan apa-apa hak yang serupa dalam mana-mana bidang kuasa, yang mungkin anda miliki atau selepas ini, memperoleh, berkenaan dengan sebarang komunikasi yang berkaitan atau bahan lain. Atas permintaan dan perbelanjaan kami, anda akan melaksanakan dan menghantar instrumen tersebut kepada Giti Tire dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan pemberian lesen dan penepian ini.

PENGIKLANAN, PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA DAN TAWARAN E-DAGANG

Laman Web ini mengandungi hiperpautan dan petunjuk lain ke laman web Internet yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Laman web yang dipautkan ini bukan di bawah kawalan Giti Tire, dan Giti Tire tidak bertanggungjawab atas Kandungan mana-mana web yang dipautkan atau mana-mana hiperpautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan. Giti Tire menyediakan hiperpautan ini kepada anda sebagai kemudahan sahaja, dan kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan sebarang pengesahan laman web yang dipautkan oleh Giti Tire. Anda memaut ke mana-mana laman web sedemikian sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Laman Web ini juga mungkin mengandungi iklan pihak ketiga (termasuk iklan sepanduk dan iklan halaman penuh) yang mengandungi hiperpautan terbenam atau yang termasuk butang rujukan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga atau pemegang lesen atau kontraktor mereka. Semua pengiklanan pihak ketiga (termasuk butang rujukan dan hiperpautan terbenam) dibayar oleh pengiklan pihak ketiga yang berkaitan dan bukan cadangan atau sokongan oleh Giti Tire atau pengarah atau pekerjanya. Anda dirujuk kepada pengiklan yang berkaitan untuk semua maklumat mengenai pengiklan dan produk dan/atau perkhidmatannya. Dalam sesetengah keadaan, iklan mungkin mengandungi perwakilan atau tawaran oleh pengiklan pihak ketiga yang boleh anda terima dengan memaut ke laman web pengiklan dan melaksanakan transaksi yang berkaitan. Tawaran sedemikian tidak dibuat oleh Giti Tire, dan pengiklan pihak ketiga bertanggungjawab sepenuhnya kepada anda untuk penghantaran sebarang barangan atau perkhidmatan yang anda beli di laman web pihak ketiga.

PENAFIAN DAN HAD LIABILITI

1) Semua Kandungan disediakan "seadanya" dan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada tersurat atau tersirat; 2) Giti Tire tidak menjamin bahawa fungsi yang terkandung dalam mana-mana Kandungan atau akses anda ke Laman Web ini tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa sebarang kecacatan akan diperbetulkan atau bahawa Laman Web ini atau pelayan yang menyimpan dan menghantar Kandungan kepada anda adalah bebas daripada virus atau mana-mana komponen berbahaya yang lain; 3) Giti Tire tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai akses anda kepada, atau hasil capaian anda kepada, Laman Web ini (termasuk mana-mana laman web yang berkaitan atau dipautkan) atau mana-mana Kandungan dari segi kebenaran, ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan, kebolehpercayaan atau sebaliknya; dan 4) anda (dan bukan Giti Tire) menanggung keseluruhan kos sebarang pengesahan, penyelenggaraan, pembaikan dan/atau pembetulan yang diperlukan bagi mana-mana Kandungan yang berkaitan. Dalam apa jua keadaan (termasuk tetapi tidak terhad pada apa-apa tindakan atau peninggalan di pihak Giti Tire) Giti Tire tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas dan/atau berbangkit atau kehilangan keuntungan apa pun yang berpunca daripada sebarang penggunaan atau akses, atau sebarang ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses, Laman Web ini atau mana-mana Kandungan. Anda dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa Giti Tire tidak mempunyai kawalan ke atas pengguna Laman Web ini (termasuk individu yang dirujuk di Laman Web ini sebagai tetamu dan pakar) dan tidak bertanggungjawab sama ada untuk pendapat mereka atau tingkah laku mereka termasuk sebarang maklumat dan/atau nasihat dan sebarang kenyataan fitnah atau kelakuan yang menyinggung perasaan.

PENAMATAN

Terma Penggunaan berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh Giti Tire, dan Giti Tire boleh menamatkan perjanjian ini dan akses anda ke Laman Web ini pada bila-bila masa tanpa notis. Sekiranya berlaku penamatan, anda tidak lagi dibenarkan untuk mengakses Laman Web ini, tetapi semua sekatan yang dikenakan ke atas anda, lesen yang anda beri dan semua penafian dan had liabiliti Giti Tire yang ditetapkan dalam Terma Penggunaan akan kekal.

TANDA DAGANGAN GITI TIRE DAN AHLI GABUNGANNYA

Tanda dagangan yang disenaraikan di bawah ialah tanda dagangan Giti Tire atau ahli gabungannya (seperti yang ditunjukkan). Semua tanda dagangan lain yang dipaparkan di Laman Web ini ialah tanda dagangan pemilik masing-masing. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan apa-apa lesen atau hak penggunaan mana-mana tanda dagangan yang dipaparkan di Laman Web ini tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada Giti Tire, ahli gabungannya yang berkaitan atau pemilik pihak ketiga. Sesetengah logo yang disenaraikan di bawah mungkin tersedia untuk anda letakkan di laman web anda sendiri sebagai hiperpautan ke laman web yang berkaitan, tetapi penggunaan tersebut memerlukan kebenaran bertulis nyata Giti Tire atau ahli gabungannya yang berkaitan, dan sebarang penggunaan mestilah mengikut garis panduan penggunaan tanda dagangan pemilik tanda dagangan yang berkaitan.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG BERKENAAN

Terma dan syarat ini dan penggunaan Laman Web ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura, melainkan jika dinyatakan sebaliknya. Semua kontroversi dan pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat ini hendaklah dikemukakan kepada pihak berkuasa mahkamah masing-masing.